Facebook
Facebook

Gabinet kosmetyczny Izabela Jaworska, Toruń, ul. Owsiana 24/49, (róg Owsanej i Brzoskwinioowej) CZYNNE: pn. - pt. 9.00 - 18.00, sobota  9.00 - 14.00

wsteczdalej
Zamykanie-naczynek-LAMPROBE
Laser-Alma-Harmony-przebarwienia-naczynka
SCHWARZY-wzmocnienie-miesni-spalanie-tkanki-tluszczowej
Sonoqueen-HIFU-niechirurgiczny-lifting-twarzy
Mikrodermabrazja
Termolifting
Permanent-makeup
Endomasaz-INTRA-CELL
Laser-diodowy-NANO-PLUS
Bony-upominkowe

Regulamin Gabinetu Kosmetycznego Izabeli Jaworskiej

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 

 1. Niniejszy regulamin gabinetu, zwany dalej ,,Regulaminem’’, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w gabinecie kosmetycznym Jaworskiej Izabeli prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. IPRA Jaworska Izabela położonym przy ul. Owsianej 24/49, 87-100 Toruń,
  zwanym dalej ,,Gabinetem’’

 2. Klienci gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do każdego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej ,,Zabiegiem’’.

 3. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem świadomej zgody na zabieg poprzedzonej udzieleniem informacji o celu i przebiegu zabiegu oraz konsekwencjach, ewentualnych powikłaniach, przeciwwskazaniach, koniecznym przygotowaniu przed zabiegiem i sposobami pielęgnacji po zbiegu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień oraz zaleceń oraz informacji o zabiegu udzieloncyh przez Izabelę Jaworską lub jej pracownika wykonującego zabieg od momentu wyrażenia świadomej zgody na zabieg, aż do jego zakończenia i zakończenia zaleconej pielęgnacji pozabiegowej w warunkach domowych.

 4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówkach stacjonarnych.

 

§2

Klienci

 

 1. Klientem Gabinetu może być dowolna, wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, acz wyłącznie za wyraźną, pisemną zgodą opiekuna prawnego lub jej przedstawiciela ustawowego.

 3. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej ujawnienia.

 4. Pracownik Gabinetu uprawniony jest do odmowy świadczenia zabiegu lub usługi w każdym przypadku gdy poweźmie wątpliwość odnośnie stanu trzeźwości Klienta lub gdy zachowanie Klienta będzie agresywne, opryskliwe lub niegrzeczne.

 

§3

Higiena i bezpieczeństwo

 

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Gabinetu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.

 2. Gabinet posiada własny autoklaw do sterylizacji narzędzi .

 3. Wszystkie produkty techniczne, na których pracujemy są ściśle przeznaczone do oferowanych zabiegów, artykuły jednorazowe są w pełni sterylne.

 4. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

 5. W wypadku niezamierzonego ( niezwiązanego z planowanym przebiegiem zabiegu) naruszenia powłok ciała Klienta podczas zabiegu, zabieg jest natychmiast przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i opatrywane stosownie do skali zranienia. Jeżeli do uszkodzenia doszło z wyłącznej winy pracownika Gabinetu, zabieg jest dokończony w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu. W pozostałych przypadkach ( w tym samookaleczeniu Klienta/ki) zakres zabiegu i termin są ustalane indywidualnie.

 6. W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w Gabinecie Kosmetycznym.

 

§4

Świadczenie Usług Kosmetycznych

 1. Gabinet Kosmetyczny Jaworska Izabela oferuje pakiety usług z zakresu kosmetologii estetycznej, kosmetologii stosowanej, makijażu permanentnego, stylizacji rzęs, licznych zabiegów na twarz/ciało (manualnych i z wykorzystaniem maszyn), konsultacji kosmetycznych, możliwości zakupu voucherów, pakietów zabiegowych i innych usług. Aktualne oferty i cennik zamieszczane są na stronie Gabinetu www.izabelajaworska.pl

 2. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych lub niepożądanych powikłań oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych do wykonywania w warunkach domowych.

 3. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych zabiegów i powikłań, pracownik Gabinetu ma prawo oczekiwać od Klienta w tym przedmiocie pisemnego potwierdzenia( oświadczenie, zgoda) oraz ma prawo do odmowy wykonania takiego zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

 4. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia pracownika Gabinetu o wszelkich dolegliwościach, chorobach przewlekłych i doraźnych, odchylonym od normy stanie zdrowia lub skóry i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg lub wynik zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, rozruszniku serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach ( np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwania ciągłości tkanek ciała.

 5. Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonywany w serii, w której odstęp między kolejnymi zabiegami wynosi maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient powinien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazać informację o aktualnym stanie zdrowia. Brak zastosowania się do tego wymogu może skutkować odmową wykonania zabiegu przez właściciela Gabinetu lub jego pracownika.

 6. Klient jest zobowiązany do nieposiadania w czasie zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności powinny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.

 7. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania pracownika Gabinetu o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.

 8. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Gabinetu może odmówić jego przeprowadzenia.

 9. Pracownik Gabinetu ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwości, czy Klient nie planuje wyłudzić zabiegu oraz gdy stwierdzi, że Klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 10. Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z usługi.

§5

Płatność

 

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane lub zaplanowane usługi kosmetyczne, jeśli strony umówiły się na płatność z góry za serie zaplanowanych zabiegów.
  Cennik zabiegów jest dostępny w Gabinecie Kosmetycznym oraz na stronie internetowej
  www.izabelajaworska.pl

 2. Ceny zawarte w ofercie Gabinetu oraz na stronie internetowej, kogą ulec zmianie. Nie dotyczy to wcześniej zakupionych karnetów, pakietów i voucherów.
  W przypadku zmiany cennika, Klient będzie poinformowany o tym przed wykonaniem zabiegu.

 3. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w ofercie specjalnej. Zastosowanie znajduje co do zasady pojedynczy rabat najwyższy związany na dany moment z konkretną usługą.

 4. Promocje Gabinetowe dotyczą zabiegów wybranych z oferty Gabinetu Kosmetycznego Jaworskiej Izabeli.

 5. Czas trwania Gabinetowych promocji oraz rodzaj zabiegów objętych promocją w danym okresie określany jest przez Gabinet Kosmetyczny Jaworska Izabela. Wszystkie powyższe informacje podane są każdorazowo w aktualnej promocji Gabinetu.

 6. Vouchery zniżkowe/kwotowe/promocyjne na wizyty można wykorzystać tylko na wybrany zabieg określony na voucherach, w wyznaczonym czasie.
  Okres ważności vouchera to 3 miesiące od dnia jego zakupu.

 7. Karnet zakupiony w Gabinecie Kosmetycznym Jaworskiej Izabeli należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu, po tym okresie utraci on swoją ważność.

 8. Przekładanie lub odwoływanie wizyty z ważnym voucherem lub karnetem powinno nastąpić co najmniej na 24 godziny przed wizytą w Gabinecie.

 9. Jeżeli osoba dysponująca voucherem lub karnetem nie przyjdzie na umówioną godzinę lub nie powiadomi o swojej nieobecności z wyprzedzeniem, o którym mowa w pkt 8 powyżej, Gabinet Kosmetyczny Jaworska Izabela traktuje to jako usługę wykonaną i zrealizowaną, a zwrot pieniędzy Klientowi nie przysługuje.

 10. Voucher/zaproszenie jest wypisywane dla konkretnej osoby, na określoną kwotę lub na konkretnie wybrany zabieg.

 11. W przypadku zgubienia, utraty lub zniszczenia zaproszenia/ vouchera/ karnetu Gabinet Kosmetyczny Jaworska Izabela nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty pieniężnej ani usługowej.

 12. Gabinet Kosmetyczny Jaworska Izabela nie ponosi odpowiedzialności, ani nie zapewnia żadnej rekompensaty w przypadku braku akceptacji Regulaminu Gabinetu przez osobę obdarowaną voucherem/ zaproszeniem/ karnetem.

 13. Vouchery, zaproszenia, karnety po dacie ważności nie będą realizowane i nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.

 14. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione vouchery, zaproszenia, karnety. Istnieje możliwość ich zamiany na inne usługi dostępne
  w Gabinecie do wpłaconej/podanej kwoty.

Zakupiony voucher/karnet/zaproszenie nie stanowi ekwiwalentu gotówki i nie podlega wymianie na gotówkę przez osobę obdarowaną, która go otrzymała.

 1. Realizacja otrzymanych voucherów, zaproszeń, karnetów oraz zakup usługi stanowi potwierdzenie, że Klient akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 2. W Gabinecie udostępnia się następujące metody zapłaty: płatność gotówką przy kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, blik.

 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia czasowych promocji na zabiegi świadczone w Gabinecie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji, Klientom, którzy zapłacili wcześniej pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia,
  w szczególności pieniężne o wyrównanie/ zwrot części ceny do wartości promocyjnej.

 4. Skorzystanie z promocji zobowiązuje do płatności gotówką.

 5. W Gabinecie dostępne są także karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby zabiegów w określonym czasie.

§6

Odpowiedzialność Gabinetu

 

 1. Recepcja Gabinetu jak i główna hala są monitorowane.

 2. Gabinet jest objęty wewnętrznym monitoringiem, ze względu na bezpieczeństwo Klientów oraz Pracowników Gabinetu. Akceptacja regulaminu Gabinetu Kosmetycznego Jaworska Izabela jest równoznaczna z akceptacją na rejestrację i utrwalenie wizerunku na trwałych nośniku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 3. Za wszelkie uszkodzenia lub obniżenie wartości wyposażenia Gabinetu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, w tym za ich niedbalstwo niezależne od stopnia ich winy, Klienci odpowiadają bez ograniczeń.
  Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.

 4. Gabinet Kosmetyczny Jaworska Izabela nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie oraz za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim, w szczególności wartościowe, torby, torebki, plecaki, telefony, portfele i tym pododbne przedmioty, które Klient powinien trzymać przy sobie.

 5. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia aktualnego oraz uprzedniego lub zatajenie lub podanie niepełnych przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu w wywiadzie, skutkuje całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności Gabinetu za wykonany zabieg.

 6. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywności odczuć i nie gwarantuje osiągnięcia konkretnego wyniku zabiegu. Zabiegi są wykonywane w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną, a każdy Klient jest uświadamiany, że efekty zabiegu są uwarunkowane osobniczo i mogą się różnić w zależności od indywidualnych cech Klienta.

 

§7

Rezerwacje

 

 1. Klient powinien uprzednio umówić osobiście lub telefonicznie termin wykonania zabiegu w Gabinecie.

 2. Na zarezerwowane zabiegi należy stawić się osobiście najpóźniej 5 minut przed umówioną godziną. Gabinet zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.

 3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika ( wykonane w niepełnym wymiarze), z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania.
  Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

 4. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie Gabinetu,
  w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

 5. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu do 24 godzin przed jego zaplanowanym rozpoczęciem. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin zabiegu.

 6. Pierwszeństwo w ustaleniu terminu wykonania zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§ 8

 

Nieobecności i odwoływanie wizyt

 

 1. Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Gabinet do naliczenia bezzwrotnej opłaty w wysokości 25% wartości umówionych usług, do których realizacji nie doszło z przyczyn leżących poza gestią i wpływem Gabinetu.

 2. Klient może zostać również obciążony powyższą opłatą i Gabinet ma prawo naliczyć ww. opłatę w przypadku gdy Klient spóźni się nadmiernie na umówioną wizytę (powyżej 15 minut spóźnienia) i nie będzie możliwości wykonania usługi w pozostałym czasie.

 3. W każdym przypadku decyzja, czy opłata zostanie naliczona, jest indywidualnie rozpatrywana przez właściciela Gabinetu.

 

§9

Reklamacje

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania zabiegu lub jego efektów w terminie do 3 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych zabiegu, o których Gabinet nie informował przed przystąpieniem do wykonania danej usługi. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.

 2. Reklamację składa się w formie pisemnej osobiście w Gabinecie.

 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone jak najszybciej od daty zgłoszenia, najpóźniej w terminie 7 dni od złożenia w Gabinecie pisemnej reklamacji wraz z uzasadnieniem i dokumentacją zdjęciową.

 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Gabinet nie dokonuje zwrotu ceny za wykonaną usługę. Gabinet może zaproponować jednorazową korektę danego zabiegu, usługi, w ramach zadośćuczynienia tj. nieodpładnie w terminie 3 dni od pozytywnego rozpatrzenia danej reklamacji.

 5. W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty za wykonanie usługi i ma obowiązek uiścić pełną cenę natychmiastowo. Przysługuje Klientowi wówczas prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od wykonania usługi, a po jej pozytywnym rozpatrzeniu, nieodpłatna wówczas korekta usługi.

 6. W przypadku zakupienia przez Klienta jakichkolwiek rzeczy, towarów, kosmetyków, akcesoriów w Gabinecie Kosmetycznym Jaworskiej Izabeli, Gabinet nie przewiduje zwrotu ceny za zakup. Gabinet może uznaniowo zaproponować jednorazową wymianę zakupionego towaru na nowy lub inny w tej samej cenie lub z dopłatą przez Klienta pod warunkiem, że dany produkt nie został użyty, otwarty, uszkodzony, w terminie 3 dni od daty zakupienia, pod warunkiem okazania dowodu zakupu.

§10

Pozostałe postanowienia

 

 1. 1.Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających. Jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.

 2. W przypadku pojawienia się Klienta pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Pracownicy Gabinetu Kosmetycznego Jaworska Izabela nie wykonają zamówionego zabiegu. Osoby takie oraz osoby zachowujące się niekulturalnie zostaną wyproszone z Gabinetu.

 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu Kosmetycznego Jaworska Izabela zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do sugestii Pracowników Gabinetu.

 

§11

Postanowienia Końcowe

 

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Gabinet lub Pracownicy.

 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania mian w Regulaminie w każdym czasie.. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Gabinecie lub na stronie internetowej.

 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozpatrywane polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym miejscowo będzie Sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela Gabinetu – Izabelę Jaworską.

 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 lutego 2024r. do odwołania.

Kosmetologia-estetyczna
Rewitalizacja-skory-Triwings-Led-System
Laseroterapia-EMERGE
Wolumeryzacja-tkanek-laserem-RED-TOUCH
Depilacja-laserowa-torun
Depilacja-woskiem
Karboksyterapia-JULIE
Oczyszczanie-wodorowe
Masaz-kobido
Manicure-wzory-paznokci
Nagrody-certyfikaty
Emerge LaseroterapiapalomarSoprano Depilacja Laserowa Toruń usuwanie owłosieniaHydroimpctSCHWARZYHARMONY BAY REJUVETriWings Led SystemRed Touchsonoqueen HIFU
© 2016 Gabinet kosmetyczny Izabela Jaworska, Toruń, ul. Owsiana 24/49
projekt design-R

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 najlepszy salon kosmetyczny Toruń Manicure depilacja laserowa woskiem IPL mikrodermabrazja termolifting zamykanie naczynek oxybrazja mezoterapia lamprobe  piercing makijaż permanentny peeling

Zamknij